Vår politik | Sverigedemokraterna i Kramfors

Vår politik

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

I kommunpolitiken kommer vi samarbeta med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Sverigedemokraterna ägnar sig inte åt överbudspolitik utan verkar för en ansvarstagande och långsiktigt hållbar ekonomisk politik som skapar stabilitet och tillväxt. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning ska ges företräde.

Äldre- och handikappomsorg
Att bli äldre i Kramfors kommun ska vara något speciellt. Vi vill göra det möjligt att åldras på den plats där man känner sig hemma och trygg. Här ska man kunna åldras med vetskapen om att man får en vård i toppklass.

Kommunen skall ha en väl utbyggd hemtjänst, som tilldelas i form av tid och inte i uppgifter. Detta för att öka de äldres valfrihet och inflytande över sin omsorg och till exempel göra det möjligt för de äldre att en viss vecka välja bort dammsugningen för att istället få hjälp med matlagningen eller ha ett samtal över en kopp kaffe.

Att inte veta vem som kommer på besök och ständigt behöva möta nya ansikten är en källa till oro och otrygghet för många äldre. Därför skall tjänstgöringsscheman delges brukarna i så god tid som möjligt och antalet personal som besöker varje äldre skall hållas till ett minimum. Äldrevården bör ske av utbildade vårdare i större grad med så låg personalomsättning som möjligt.

Vi vill erbjuda närproducerad mat, lagad från grunden till våra äldre och portionerna ska vara individanpassade så att de får äta tills de blir mätta.

De funktionshindrade är ingen homogen grupp. Varje individ har olika förutsättningar och behov beroende på handikapp. Det finns en rad lagar som reglerar de funktionshindrades situation och som kommunen har att åtfölja. Kommunen skall leva upp till FN:s standardregler för att tillförsäkra funktionshindrade möjligheten att kunna delta fullt ut i samhället. För att förverkliga detta skall kommunen ha ett handikappolitiskt handlingsprogram som skall upprätthållas och beaktas i samhällsplanering och lokala ordningsföreskrifter. Alla kommunala verksamheter berörs av denna målsättning.

Vi vill att kommunen skall införa en äldre- och handikappombudsman. Detta eftersom äldre och vissa handikappade ofta är en grupp som många gånger har svårt att göra sin röst hörd. Ombudsmannen skall ha som uppgift att aktivt bevaka och främja äldres intressen samt även vara en opartisk instans för stöd och rådgivning till de äldre- eller handikappade så väl som till de anhöriga. Ombudsmannen skall även notera brister inom kommunens verksamhet på området för att sedan påtala dessa brister, ge förslag på åtgärder samt lyfta upp dessa frågor.

Barn- och utbildning
Barnomsorg skall erbjudas alla tider på dygnet och kommunen skall under alla omständigheter möta den efterfrågan som finns. Nattdagis skall erbjudas och kommunen skall säkerställa att kommunen möter den efterfråga som finns. Barngrupperna i förskolan skall vara så små som möjligt för att alla barn skall känna sig sedda och inte hamna utanför.

Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill se krafttag mot mobbing och fler vuxna i skolan som kan stödja elever med extra behov. Skolmaten måste hålla hög kvalité för att barnen ska orka.

Kunskap måste värderas högre och utbildningen måste utgå från behov. Lärarnas status måste höjas och lärarna måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen.

Oberoende av var man är född eller var man bor ska erbjudas en bra utbildning. Skolan är ett av våra viktigaste prioritetsområden och vi kommer motsätta oss all form av nedskärning inom skolans verksamhet.

Ungdomsgårdar är viktiga gemenskapsplatser för unga. Vi tror på ungdomarnas egna kreativitet och vi tror att kommunen tillsammans med föreningar och eldsjälar kan driva både en och flera ungdomsaktiviteter.

Landsbygd
Vi vill värna det småskaliga jordbruket. Redan idag kan man med tydliga upphandlingar fokusera på lokalt producerad mat, flera kommuner använder sig av miljöstyrningsrådets rekommendationer. Företag på landsbygden måste ges möjlighet att överleva och expandera. Vi måste skapa de förutsättningar som krävs för att företag ska kunna växa på egen hand även i landsbygden.

Vi tror på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential ute på landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Vad som behövs är en politik som skapar de optimala förutsättningarna. Sverigedemokraterna på riksnivå erbjuder detta med förslaget om ett Landsbygdslyft som vi tror kan skapa 25 000 nya jobb på Sveriges landsbygd där 1,4 miljoner svenskar idag bor och verkar. Landsbygden erbjuder fantastiska möjligheter för en växande turistnäring och företagande i stort. Förutom ökade satsningar på väg, järnväg och bredband krävs ett bättre företagsklimat.

I vårt Kramfors skall hela kommunen få leva. Därför är det viktigt att både barnfamiljer och äldre skall kunna bo kvar på landsbygden. En minskad trygghet innebär för många föräldrar att man kan tvingas att flytta för att ge den trygghet barnen behöver. Vi vill underlätta för barnfamiljer att bo kvar på landsbygden om de så önskar. Därför vill vi att kommunen i framtida budget avsätter medel till belysning på de enskilda vägar där kommunen släckt belysningen.

Vindkraft
Svensk elproduktion har under flera decennier varit både effektiv och miljövänlig. Bullret från vindkraften kan upplevas som störande för närboende, vindkraften påverkar djurlivet negativt och den kan på vintertid i form av iskastning vara direkt livsfarlig. Vi måste värna om vår natur och inte förstöra den unika landskapsbild Kramfors har att erbjuda. Därför säger vi nej till nyetablering av vindkraftverk i Kramfors kommun.

Kollektivtrafik
En fungerande kommun har en fungerande kollektivtrafik. Vi ser det som viktigt att det finns väl utbyggda kommunikationer i kommunen, till rimliga priser, som underlättar för arbetspendling. Vill att kommunen skall ansluta sig till Sverigedemokraterna i Sundsvalls förslag om att införa ett månadskort för ungdomar till en kostnad av 100kr, ett månadskort för vuxna för maximalt 500kr och ett månadskort för pensionärer för 100kr. För att stärka den regionala sammanhållningen ser vi gärna en utveckling som gör att dessa periodkort i takt med att andra kommuner inför detta också gör att det gäller inom hela länet.
Vi vill att kommunen ställer krav på att bussarna skall vara anpassade för alla, både för dem som har behov av rullstol som för barnfamiljer med barnvagn.

 


Bilagor
Här kan du ta del av vår kommunpolitiska valplattform för Kramfors i valet 2014

Ladda ner hela vårt kommunpolitiska program (från 2010).

Sverigedemokraterna i Kramfors budget 2017

Budget – För jobb och välfärd 2016