Sverigedemokraternas budget 2017 | Sverigedemokraterna i Kramfors

Sverigedemokraternas budget 2017

Sverigedemokraternas budget för 2017.

Så länge statens fokus med invandringsmottagning inte är att hjälpa flyktingar, och så länge så kallade ”flyktingar” får permanenta uppehållstillstånd som praxis, så anser vi att Kramfors bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning och alla avtal om mottagande av så kallade ensamkommande barn.

Kramfors kommun bör i alla avseenden motsätta sig statens tvångsåtgärder, som via Migrationsverket kommenderar folk till olika kommuner. I decennier har alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna påstått att invandringen till Sverige är ekonomiskt lönsamt trots den uppenbara motsatsen. Migrationsverkets tvångåtgärder är ett ypperligt bevis på att kommuner inte är intresserade av att ta emot invandrare då det ger stora påfrestningar på ekonomin.

Vidare skall kommunen erbjuda återvandringsbidrag till de invandrare som vill återvandra till sina hemländer.

Sverigedemokraterna föreslår satsningar på personalvård, ökad avsättning för löneökningar, förbättrad rekrytering. Inom äldreomsorgen och skolan avätter vi extra resurser för rekryteringar i form av äldrelyftet och skollyftet.

Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av problemen i äldrevården.

Rätten till bra mat är grundläggande för fortsatt bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta återuppvärmd mat.

Satsningen ”Fler i arbete” bygger på att kommunen anställer personer som står långt från arbetsmarknaden och erbjuder dessa a-kasseberättigade lönebidragsanställningar. Denna satsning gör att kommunen på sikt kan minska utgifter för socialbidrag samtidigt som personer som står långt från arbetsmarknaden får en väg in i arbetslivet och får en meningsfullare tillvaro.

Totalt avsätter vi 147,5 miljoner kronor under en tre årsperiod för att öka sysselsättningen och för att göra Kramfors till en mer attraktiv arbetsgivare.

Sverigedemokraterna anser att kommunen skall göra en översyn av de pengar som spenderas på representation och se hur mycket medel som istället kan styras om till andra delar av verksamheten.

Svensk förvaltning är i allmänhet ”bred” med många chefer, som ofta har parallella funktioner. Vår kommun bör göra en översyn om det verkligen inte är möjligt att minska antalet personer i chefsfunktioner. Vi anser att det är ett arbete som bör kunna komma igång och genomföras efterhand.

Sverigedemokraterna ser även att kommunen är i behov av att anställa en kommunjurist. Därför budgeterar vi 800 000 kronor årligen för anställning av en kommunjurist.

Under flera decennier har kommunens politiker vanstyrt kommunen. Därför ser Sverigedemokraterna att det inte är mer än rätt att politiken tar ansvar för den situation kommunen hamnat i. Sverigedemokraterna föreslår en halvering av partistöden (650 000kr) samt ett halverat arvode för de politiker som uppbär månads- arvodering (1 980 000 kr/år inkl. arbetsgivaravgift).

Inga skolnedläggningar skall ske i kommunen. Klasstorlekarna bör generellt hållas på en nivå med maximalt 20 elever, för bästa studieresultat.

Vi vill se ett ”matlyft” i skolan och budgeterar därför 2 miljoner kronor extra till skolmaten årligen. Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vår vision är nytillagad mat på färska råvaror. Kött där djur utsatts för onödigt lidande ska ej serveras inom skolan, kommunen skall därför inte köpa in mat som inte är laglig att producera i Sverige.

Behöriga lärare ska ges status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet om myndighetsutövning. Denna förhöjda status ger läraren ett större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp.

Sverigedemokraterna kommer göra allt för att stoppa centraliseringen i kommunen. Kommunen skall därför inte verka för fortsatt centralisering.

Kommunen skall genomföra en utredning av förekomsten av otrygga platser samt upprätta en åtgärdsplan av vart det kan vara aktuellt med kameraövervakning samt extrainsatser med patrullerande ordningsvakter för att öka känslan av trygghet och trivsel i kommunen.

Vid nybyggnation eller exploatering bör man särskilt beakta miljön. Detta är främst en fråga då man bygger så kallat förnyelsebar energi genom vindkraftverk. Ljud och ljus störningar samt att marken ej återställs fullt ut gör att byggnation av dessa inte kan anses som miljömässigt hållbara. Vi säger därför nej till fortsatt utveckling av vindkraft i kommunen.

Vi ger också i uppdrag att kontroll och insatser mot bidragsfusk ska förbättras.

För att se hela vår budget:

Budget_kramfors_2017_SD