Sverigedemokraterna i Kramfors budget samt budget anförande | Sverigedemokraterna i Kramfors

Sverigedemokraterna i Kramfors budget samt budget anförande

Måndagen den 22 juni 2015 var det Kommunfullmäktige i Kramfors. Sverigedemokraterna yrkade bifall till sin egen budget samt gick upp och höll ett anförande.

 

Nedan syns anförandet som Sverigedemokraterna läste upp:

 

”Herr Ordförande,

Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget.

Sverigedemokraterna är ett parti som strävar efter en levande landsbygd. Och våra riktade satsningar stärker en framtid för en blomstrande närproduktion för kommunen. Vi ser att denna satsning gynnar såväl arbetstillfällen inom kommunen och närområdet, samt är gynnsamt för miljön i stort, med kortare transportsträckor.

Inom arbetet med tillgänglighet för landsbygden ser Sverigedemokraterna att en utredning angående belysning i flerbostadsområden bör genomföras. Vi vill inte se att delar av glesbygden skall vara mörklagda under kvällar och på vinterhalvåret. Sverigedemokraterna motsätter sig ytterligare nedmonteringar av gatubelysning utan vill istället sätta upp flera. Sverigedemokraterna kommer göra allt för att stoppa centraliseringen i kommunen. Kommunen skall därför inte verka för fortsatt centralisering.

Så länge statens fokus med invandringsmottagning inte är att hjälpa flyktingar, och så länge så kallade ”flyktingar” får permanenta uppehållstillstånd som praxis, så anser vi att Kramfors bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning och alla avtal om mottagande av så kallade ensamkommande barn. Skulle avtalen för flyktingar och ensamkommande barn brytas, vilket är den politik vi driver, innebär det en besparing på 6,85 miljoner kronor år 1 samt 13,7 miljoner kronor år 2.

Det är en fullt rimlig bedömning att det går att spara ytterligare miljontals kronor genom att den mångkulturella ideologin och propagandan omedelbart avskaffas. Då vi i dagsläget inte har exakta siffror på detta väljer vi att inte räkna med det. 6,85 miljoner kronor är ett rimligt antagande för 2016 och troligen det dubbla 2017. En stor del av dessa kostnader ligger med all säkerhet på BAS-nämnden, och vi gör därför en minskning av BAS-nämndens budget för 2016 med 6,85 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna ser att kommunen är i behov av att anställa en kommunjurist. Problemet med att inte ha en kommunjurist visar sig tydligt om beslut fattas felaktigt i kommunen. Det är alltid viktigt att veta vad lagen säger kring de olika besluten som fattas inom kommunen. Därför budgeterar vi 780 000 kronor årligen för anställning av en kommunjurist.

Sverigedemokraterna motsätter sig skolnedläggningar. Vi vill istället utveckla skolan. Och för bästa studieresultat så vill vi att storlekarna på klasserna ska hållas på en nivå med max 20 elever. Vi vill även satsa på ett ”matlyft” i skolan och vi budgeterar därför 2 miljoner kronor extra till skolmaten årligen. Bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vår vision är att skola och vård serverar bra, innehållsrik mat som är lokalproducerad. Kött där djur utsatts för onödigt lidande ska inte serveras inom skolan, kommunen skall därför inte köpa in mat som inte är laglig att producera i Sverige.

Vi vill även satsa på våra lärare. Och anser att kommunen ska gå i täten och ge behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet om myndighetsutövning. Ge dom högre betalt, få dom att känna den yrkesstatus som dom faktiskt är värda. Samt ge dom mera befogenheter. Idag är det många lärare som får lägga ner stor tid för att försöka få ordning och reda på lektionerna. Trygghet och studiero behöver stärkas.

Vi vill se ett ”skollyft” i Kramfors kommun och budgeterar därför 10 miljoner kronor extra årligen. Detta för att rikta mer resurser i syfte att höja kunskapsnivån hos elever i grundskolan.

Sverigedemokraterna budgeterar 1 miljon kronor årligen för en trygghetssatsning. Till detta kopplar vi ett uppdrag om att kommunen skall anställa två bilburna ordningsvakter för att stärka tryggheten i kommunen. Kramfors kommun ska vara en kommun som det är tryggt att bo i. Man ska inte behöva känna oro för att något kommer hända en själv eller någon annan.

Vi ser ett behov av upprustning av Herrskogs badhus. Detta ärende är viktigt att utreda hur stor kostnaden blir att renovera badhuset. Med anledning av att det i dagsläget inte finns någon beräkning av hur mycket en sådan renovering skulle kosta så har vi inte kunnat budgetera några medel för detta.

Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av problemen i äldrevården. Rätten till bra mat är grundläggande för fortsatt bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta återuppvärmd mat.

Sverigedemokraterna ser att kommunen genom sin landsbygd, samt grannkommuner kan få fram bra produkter till en färsk matglädje för alla som äter inom kommunens verksamheter. Vi vill se ett ”matlyft” inom äldreomsorgen och budgeterar därför 2 miljoner kronor extra för detta i en speciell årlig satsning.

Vi tillför BAS-nämnden totalt 30 miljoner kronor extra under en treårsperiod i något vi kallar för ”äldrelyftet”, främst för att förbättra bemötandet och vårdkvaliteten i äldrevården. (år 2016: 5 miljoner kronor, år 2017: 10 miljoner kronor och år 2018: 15 miljoner kronor).

För varje extra 5 miljoner kronor som satsas kan kommunen heltidsanställa 15 undersköterskor årligen. Med denna satsning skulle kommunen därför under en treårsperiod komma upp i 45 extra anställda undersköterskor. Vilket är en ökning med 15 nya undersköterskor varje år under perioden.

Trygghetslarm skall vara kostnadsfritt, därför väljer Sverigedemokraterna att budgetera 1,5 miljoner kronor för att avskaffa kostnaden för trygghetslarm.

Det är viktigt att kommunen avsätter medel för att ungdomar skall få sommarjobba. Dels för att behålla ungdomar i kommunen men även för att ungdomar skall få referenser och nyttiga erfarenheter för framtiden. Därför budgeterar Sverigedemokraterna extra medel för sommarjobb. Under en treårsperiod avsätter vi totalt 6 miljoner kronor extra för detta. (år 2016: 1 miljon kronor, 2017: 2 miljoner kronor och år 2018: 3 miljoner kronor).

Vad gäller skattesatsen så anser Sverigedemokraterna att den skall vara oförändrad (23,14 kronor per skattekrona).

Återigen så yrkar Sverigedemokraterna bifall till Sverigedemokraternas budget.”

Sverigedemokraterna i Kramfors budget:

Budget – För jobb och välfärd 2016