Sverigedemokraterna i Kramfors | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kramfors

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Motioner

  Av sdkramfors den 23 juni, 2015
  0

  Sen i januari så har Sverigedemokraterna i Kramfors lämnat in totalt fem motioner.

  Nedan syns de motioner som Sverigedemokraterna i Kramfors hittills har lämnat in.
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

  Motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm

  Vi i Sverigedemokraterna tycker det är självklart att de som byggt upp landet och dess välfärd förtjänar respekt och erkännande ifrån samhället för deras insatser.

  Det har knappast undgått någon att många äldre och sjuka i Sverige idag har väldigt låg inkomst. Många äldre avstår idag trygghetslarm av ekonomiska skäl. Jag ser det därför som en självklarhet att kommunen kostnadsfritt ska erbjuda trygghetslarm till samtliga individer som har ett behov av trygghetslarm i vård och omsorgssyfte.

  Efter att de administrativa kostnaderna räknats av på intäkterna från trygghetslarmen brukar det inte vara någon betydande inkomstkälla för kommunen men det är ofta en stor, och betydande summa för den enskilda personen med låg inkomst som avstår trygghetslarm av ekonomiska skäl och därmed inte får samma möjlighet att fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.

  Vid avskaffandet av månadsavgiften kommer ansökningarna av trygghetslarm troligtvis att öka. Det är därför viktigt att behovsprövningen av trygghetslarm består. Antalet beviljade ansökningar av trygghetslarm kommer då att motsvara det verkliga behovet i kommunen.

   

  Sverigedemokraterna i Kramfors yrkar därför:

  Att månadsavgiften helt avskaffas för dem som blivit beviljad trygghetslarm i Kramfors kommun.

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

  Motion: Uppsnyggning av badplatser

  Jag har märkt att kommunens allmänna badplatser behöver uppsnyggas. Omklädningshusen, stränder, gräsmatta, bryggor mm runt om på kommunen allmänna badplatser behöver ses över.

  Höga kusten är en fantastiskt vacker plats och vi behöver marknadsföra den bättre. Visa tydligare vart badplatser finns, samt ta hand om dom. Inte bara för turismen men också för de som bor i kommunen.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att kommunen tillser att berörd instans ser över kommunens allmänna badplatser samt uppsnyggas vid behov.

  Att kommunen tillser att berörd instans att varje år se över kommunens allmänna badplatser och underhålla dom vid behov.

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

  Motion: Ursprungsmärkning av matsedeln

  På lektionstid undervisas våra barn med den bästa intention i miljöfrågor, i matlagning och i hälsokunskap. Men när de lämnar lektionen och går till matsalen saknas oftast möjligheten för barnen att bedöma vad som serveras, ur både miljö-, hälso- och djurskyddsperspektiv. Frågan är varför?

  Skolmåltiden är ett utmärkt tillfälle att förstärka och följa upp pedagogiken ifrån lektionerna. Barnen är väldigt vetgiriga och vill veta mera. De vill lära sig om maten, ur alla möjliga aspekter, vilket är någonting som vi bör uppmuntra. Bäst läggs grunden för goda vanor tidigt i livet. En del får med sig kunskap och intresse hemifrån, medan andra barn tyvärr inte har samma möjligheter.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att kommunens matsedlar blir ursprungsmärkta

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

  Motion: Värdighetsgarantier för Kramfors äldre

  Pensionärerna i Sverige är alla unika och har bidragit till samhället på många vis. De äldre medborgarna, som har byggt upp den välfärd vi idag lever i, förtjänar respekt av kommunen. Att få komma ut och känna vinden eller naturens olika dofter och följa årets olika årstider är djupt underskattat. Idag finns tyvärr många äldre som inte får komma ut varje dag och njuta av naturen och den friska luften. Det är ovärdigt en modern och väl fungerande äldreomsorg att gamla inte garanteras daglig vistelse utomhus.

  Sedan år 2006 innehåller socialtjänstförordningen en paragraf som säger att makar, sambor eller registrerade partners som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i sammanboende om de så önskar. Detta gäller dessvärre inte när bara en partner har rätt till omsorg utan då är det upp till kommunens goda vilja om äldre par ska få fortsätta leva tillsammans på särskilt boende. Kommunerna har alltså sorgligt nog rätt att splittra äldre par mot deras vilja. Ensamheten kan bli mycket svår när man blir äldre och om man dessutom lever med en partner är det extra grymt av myndigheterna att separera ett par. En sådan händelse är mycket tragisk och kan även försämra hälsotillståndet för paret som drabbats.

  Att som gammal bli separerad från sin man eller hustru bara för att den ena är i behov av vård och inte den andra är oacceptabelt i en modern kommun som säger sig värna om sina invånare. Även om det i dagsläget inte finns någon efterfrågan från en frisk partner att flytta in med en maka/make i ett särskilt boende, anser vi att det är självklart att Kramfors, likt många andra kommuner i Sverige, också garanterar att äldre ska få leva tillsammans med sin partner även under sina sista år i livet.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att en parboendegaranti införs i Kramfors kommun som garanterar alla äldre i kommunen att få leva med sin partner även om bara den ena är i behov av att bo i ett särskilt boende.

  Att en ”ut och gå garanti” införs i Kramfors kommun som garanterar äldre med hemtjänst eller brukare inom trygghets- och äldreboenden får chansen att komma ut i den friska luften minst en timma varje dag om de vill och kan.

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

  Motion: Gör motionerna tillgängliga för allmänheten via ett register på kommunens hemsida

  Vi har idag ett system där medborgare måste efterfråga möteshandlingar för varje fullmäktigemöte på plats för att kunna läsa lagda motioner i sin helhet. Det är också möjligt att följa presentation och hantering av motioner på webb-TV. Presentationen följer inte alltid motionstexten. Motionerna är inte lätt tillgängliga för medborgarna och att få en överblick är mycket svårt.

  Genom att göra motionerna och deras beredningsstatus och senare även svar tillgängliga på hemsidan så ökar transparensen gentemot medborgarna som är våra uppdragsgivare. Genom att tillhandahålla ett register över motioner under mandatperioden skulle medborgarna få en bättre överblick över Kramfors politiska liv. Den ökade tillgängligheten tror vi kan öka intresset och förståelsen för politik och demokrati.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt besvarade motioner och deras svar ska göras tillgängliga på Kramfors kommuns hemsida, dels att läsa, dels för nedladdning och att motionerna under mandatperioden hålls i ett register på hemsidan.

 • Kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-14

  Av sdkramfors den 14 april, 2015
  0

  Kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-14.  Sverigedemokraternas ställningstaganden i de olika ärendena.

   

  §9 Projektansökan Hållbara resor

  Yrkande: Sverigedemokraterna yrkade avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande skriftliga motivering:
  Att Kramfors kommun (likt Sollefteå kommun) tackar nej till erbjudandet att delta i projektet Hållbara resor i Västernorrland.
  Kommunens infrastruktur är inte tillräckligt utbyggd för att vara ett attraktivt alternativ i projektet.”

  Därefter ställdes en proportionsordning mellan Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslags yrkandet.
  Kommunstyrelsen beslutade att gå på arbetsutskottets förslag.

  SD reserverade mot beslutet.

   

   

  Förtydligande:
  Sverigedemokraterna ser positivt på idén om hållbara resor. Vi säger däremot nej till att ingå i projektet Hållbara resor med anledning av kommunens ekonomi. Även om kommunen endast behöver betala 38,7% av satsningen så är de ändå 640.000kr som kommunen skulle kunna använda för att stärka skolan och vården eller förbättra belysningen på landsbygden med istället för att bygga cykelvägar och cykelgarage för. Andra alternativ kan vara att likt Sollefteå kommun uppdra till förvaltningen att ta fram ett projekt med liknande innehåll som är anpassat till kommunens förutsättningar.

   

   

 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-30

  Av sdkramfors den 10 april, 2015
  0
  Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-30.  Sverigedemokraternas ställningstaganden i de olika ärendena.

   

   §20 Svar på motion: Ansök om Fairtade City Diplomering

  Yrkande: SD yrkade i första hand återremiss och i andra hand avslag med följande skriftliga motivering:

  ”I första hand yrkar vi återremiss för att se om det finns ekonomiskt utrymme för detta samt vilket område som skall nedprioriteras till förmån för att täcka kostnaden för att fullfölja uppgiften med att få Fairtrade City-diplomering. I andra hand, om återremissyrkandet inte går igenom, yrkar vi att motionen avslås så att respektive parti i sina budgetförslag kan omprioritera resurser till detta ändamål om man anser att detta är viktigt att prioritera.”

  En proportionsordning ställdes mellan SDs båda yrkanden. Efter ställd proposition avslogs yrkandet om återremiss.
  Därefter ställdes en proportionsordning mellan Kommunstyrelsens förslag och avslags yrkandet.

  Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen: Ansök om Fairtrade City Diplomering.

  SD reserverade mot beslutet.

   

  §21 Svar på motion angående kulturella inslag vid kommunfullmäktiges sammanträden

  Yrkande: SD yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

  Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

   

  §22 Svar på motion: Giftfri vardag kräver handling!

  Yrkande: SD yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

  Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

   

  §23 Svar på medborgarförslag: Hundrastgård

  Yrkande: SD yrkade avslag på medborgarförslaget.

  Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

  SD reserverade mot beslutet.

 • Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-03

  Av Martin Klausen den 3 februari, 2015
  0
  Här kommer en återrapport från kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari 2015. Sverigedemokraternas ställningstaganden i de olika ärendena redovisas.

  (mer…)

 • Valplattform för kommunpolitiken i Kramfors

  Av Martin Klausen den 29 augusti, 2014
  0

  Nu presenterar vi vår valplattform för kommunpolitiken i Kramfors. Här kan du läsa om vår syn på äldre- och handikappomsorgen, barn- och utbildning, landsbygden, vindkraften och kollektivtrafiken.

  Vänliga hälsningar
  Sara Seppälä
  Förstanamn i kommunvalet

 


 

Vår valplattform för kommunvalet

Nu presenterar vi vår valplattform för kommunpolitiken i Kramfors. Här kan du läsa om vår syn på äldre- och handikappomsorgen, barn- och utbildning, landsbygden, vindkraften och kollektivtrafiken.

– Vår målsättning är att stärka välfärden och skapa en attraktiv kommun att leva och bo i. Vi kommer prioritera behoven inom skola, omsorg och brottsförebyggande arbete, säger Sara Seppälä, förstanamn i kommunvalet och tillägger:

– I kommunpolitiken kommer vi samarbeta med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

För vidare kontakt:
Sara Seppälä
kramfors@sd.se