Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden | Sverigedemokraterna i Kramfors

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden

Idag på ett sammanträde med Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden togs det bland annat beslut om att nämnden ska bekosta prenumeration till nämndens ledamöter och ersättare på tidningen Dagens Samhälle för en total kostnad på 50 850 kr exklusive moms. Sverigedemokraterna yrkade avslag på detta med följande yrkande:

”Sverigedemokraterna anser att det är fel att skattebetalarna ska bekosta prenumeration på en tidning till nämndens ledamöter och ersättare. Det är något som politikerna själva kan bekosta. Därför yrkar Sverigedemokraterna avslag på ärendet.”

Då vårt yrkande föll så reserverade vi oss efteråt.

—————————————————————————————————————————-

Ett annat ärende handlade om att avveckla BAS-nämndens arbetsutskott och istället inrätta beredningar. Sverigedemokraterna yrkade att beredningen ska bestå av en representant från varje partier som finns representerade i nämnden. Detta då vi bara ser positivt att alla nämndens partier sitter representerade i nämnden och får en bredare förankring. Då vårt yrkande föll så reserverade vi oss efteråt.

—————————————————————————————————————————-

Ett annat ärende handlade om revidera riktlinje för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd så att kostnader gällande begravning utöver ett halvt prisbelopp gällande asylsökande kan beviljas av enhetschef.

Enligt tidigare domstolsbeslut kunde inte migrationsverket ersätta begravningskostnader till dödsbo eftersom dödsboet inte räknades som asylsökande. Då är frågan hur kommunen skall kunna använda kommunala skattemedel till begravningskostnader för ett dödsbo som kanske inte finns bosatta i kommunen och kanske inte ens finns i landet. Det faller därför inte inom det kommunaa uppdraget angående ekonomiskt bistånd. Här behöver vi mer kunskap innan vi väljer att fatta beslut som kan strida mot kommunallagen och/eller socialtjänstlagen. Därför så yrkade Sverigedemokraterna följande:

”Sverigedemokraterna yrkar i förstahand återremiss för att utreda om migrationsverket ersätter kostnaden eller ej och om migrationsverket inte ersätter kostnaden vill vi ha svar på varför ansvaret hamnar på kommunen och inte på migrationsverket. I andra hand yrkar vi avslag.”

Då vårt yrkande föll så reserverade vi oss efteråt.

—————————————————————————————————————————-

Utöver detta så tog nämnden även beslut om att föreslå till kommunstyrelsen avslag på våra motioner om att utreda hederskulturens utbredning och äldres rätt till daglig hygien. Sverigedemokraterna yrkade bifall på båda motionerna samt reserverade sig efteråt.

—————————————————————————————————————————-