Sverigedemokraterna i Kramfors

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kramfors

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden

  Av sdkramfors den 1 december, 2016
  0

  Idag på ett sammanträde med Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden togs det bland annat beslut om att nämnden ska bekosta prenumeration till nämndens ledamöter och ersättare på tidningen Dagens Samhälle för en total kostnad på 50 850 kr exklusive moms. Sverigedemokraterna yrkade avslag på detta med följande yrkande:

  ”Sverigedemokraterna anser att det är fel att skattebetalarna ska bekosta prenumeration på en tidning till nämndens ledamöter och ersättare. Det är något som politikerna själva kan bekosta. Därför yrkar Sverigedemokraterna avslag på ärendet.”

  Då vårt yrkande föll så reserverade vi oss efteråt.

  —————————————————————————————————————————-

  Ett annat ärende handlade om att avveckla BAS-nämndens arbetsutskott och istället inrätta beredningar. Sverigedemokraterna yrkade att beredningen ska bestå av en representant från varje partier som finns representerade i nämnden. Detta då vi bara ser positivt att alla nämndens partier sitter representerade i nämnden och får en bredare förankring. Då vårt yrkande föll så reserverade vi oss efteråt.

  —————————————————————————————————————————-

  Ett annat ärende handlade om revidera riktlinje för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd så att kostnader gällande begravning utöver ett halvt prisbelopp gällande asylsökande kan beviljas av enhetschef.

  Enligt tidigare domstolsbeslut kunde inte migrationsverket ersätta begravningskostnader till dödsbo eftersom dödsboet inte räknades som asylsökande. Då är frågan hur kommunen skall kunna använda kommunala skattemedel till begravningskostnader för ett dödsbo som kanske inte finns bosatta i kommunen och kanske inte ens finns i landet. Det faller därför inte inom det kommunaa uppdraget angående ekonomiskt bistånd. Här behöver vi mer kunskap innan vi väljer att fatta beslut som kan strida mot kommunallagen och/eller socialtjänstlagen. Därför så yrkade Sverigedemokraterna följande:

  ”Sverigedemokraterna yrkar i förstahand återremiss för att utreda om migrationsverket ersätter kostnaden eller ej och om migrationsverket inte ersätter kostnaden vill vi ha svar på varför ansvaret hamnar på kommunen och inte på migrationsverket. I andra hand yrkar vi avslag.”

  Då vårt yrkande föll så reserverade vi oss efteråt.

  —————————————————————————————————————————-

  Utöver detta så tog nämnden även beslut om att föreslå till kommunstyrelsen avslag på våra motioner om att utreda hederskulturens utbredning och äldres rätt till daglig hygien. Sverigedemokraterna yrkade bifall på båda motionerna samt reserverade sig efteråt.

  —————————————————————————————————————————-

 • Motion om hanteringen av politikernas motioner, interpellationer samt enkla frågor.

  Av sdkramfors den 26 november, 2016
  0

   

  Bakgrund

  Vi har vid flera tillfällen märkt att motioner inte skickats vidare till beredning just för att motionären inte varit på kommunfullmäktige just vid det tillfället. Med tanke på att en motion kan ta upp till ett års tid så gör detta att politikernas arbete tar längre tid. Samt att det kan bli som så att man pga sjukdom eller annat inte får sin motion beredd.

  Detta är något som drabbar alla partierna och inte enbart ett parti.

   

  Förslag
  I  exempelvis Sundsvall så kan politikerna lämna in motioner, interpellationer och enkla frågor strax innan sittande sammanträde. Detta är något som vi i Kramfors kommun även kan använda oss av och som underlättar för oss alla.

   

   

  Förslag till beslut

  Sverigedemokraterna förslår kommunfullmäktige besluta:

  • Att man ska kunna lämna in motioner, interpellationer samt enkla frågor för beredning vid samma datum som fullmäktige är, dock innan sammanträdet börjar.
  • Att man inte behöver vara närvarande när ens motion skickas vidare till beredning.
 • Sverigedemokraternas budget 2017

  Av sdkramfors den 17 juni, 2016
  0

  Sverigedemokraternas budget för 2017.

  Så länge statens fokus med invandringsmottagning inte är att hjälpa flyktingar, och så länge så kallade ”flyktingar” får permanenta uppehållstillstånd som praxis, så anser vi att Kramfors bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning och alla avtal om mottagande av så kallade ensamkommande barn.

  Kramfors kommun bör i alla avseenden motsätta sig statens tvångsåtgärder, som via Migrationsverket kommenderar folk till olika kommuner. I decennier har alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna påstått att invandringen till Sverige är ekonomiskt lönsamt trots den uppenbara motsatsen. Migrationsverkets tvångåtgärder är ett ypperligt bevis på att kommuner inte är intresserade av att ta emot invandrare då det ger stora påfrestningar på ekonomin.

  Vidare skall kommunen erbjuda återvandringsbidrag till de invandrare som vill återvandra till sina hemländer.

  Sverigedemokraterna föreslår satsningar på personalvård, ökad avsättning för löneökningar, förbättrad rekrytering. Inom äldreomsorgen och skolan avätter vi extra resurser för rekryteringar i form av äldrelyftet och skollyftet.

  Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av problemen i äldrevården.

  Rätten till bra mat är grundläggande för fortsatt bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta återuppvärmd mat.

  Satsningen ”Fler i arbete” bygger på att kommunen anställer personer som står långt från arbetsmarknaden och erbjuder dessa a-kasseberättigade lönebidragsanställningar. Denna satsning gör att kommunen på sikt kan minska utgifter för socialbidrag samtidigt som personer som står långt från arbetsmarknaden får en väg in i arbetslivet och får en meningsfullare tillvaro.

  Totalt avsätter vi 147,5 miljoner kronor under en tre årsperiod för att öka sysselsättningen och för att göra Kramfors till en mer attraktiv arbetsgivare.

  Sverigedemokraterna anser att kommunen skall göra en översyn av de pengar som spenderas på representation och se hur mycket medel som istället kan styras om till andra delar av verksamheten.

  Svensk förvaltning är i allmänhet ”bred” med många chefer, som ofta har parallella funktioner. Vår kommun bör göra en översyn om det verkligen inte är möjligt att minska antalet personer i chefsfunktioner. Vi anser att det är ett arbete som bör kunna komma igång och genomföras efterhand.

  Sverigedemokraterna ser även att kommunen är i behov av att anställa en kommunjurist. Därför budgeterar vi 800 000 kronor årligen för anställning av en kommunjurist.

  Under flera decennier har kommunens politiker vanstyrt kommunen. Därför ser Sverigedemokraterna att det inte är mer än rätt att politiken tar ansvar för den situation kommunen hamnat i. Sverigedemokraterna föreslår en halvering av partistöden (650 000kr) samt ett halverat arvode för de politiker som uppbär månads- arvodering (1 980 000 kr/år inkl. arbetsgivaravgift).

  Inga skolnedläggningar skall ske i kommunen. Klasstorlekarna bör generellt hållas på en nivå med maximalt 20 elever, för bästa studieresultat.

  Vi vill se ett ”matlyft” i skolan och budgeterar därför 2 miljoner kronor extra till skolmaten årligen. Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vår vision är nytillagad mat på färska råvaror. Kött där djur utsatts för onödigt lidande ska ej serveras inom skolan, kommunen skall därför inte köpa in mat som inte är laglig att producera i Sverige.

  Behöriga lärare ska ges status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet om myndighetsutövning. Denna förhöjda status ger läraren ett större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp.

  Sverigedemokraterna kommer göra allt för att stoppa centraliseringen i kommunen. Kommunen skall därför inte verka för fortsatt centralisering.

  Kommunen skall genomföra en utredning av förekomsten av otrygga platser samt upprätta en åtgärdsplan av vart det kan vara aktuellt med kameraövervakning samt extrainsatser med patrullerande ordningsvakter för att öka känslan av trygghet och trivsel i kommunen.

  Vid nybyggnation eller exploatering bör man särskilt beakta miljön. Detta är främst en fråga då man bygger så kallat förnyelsebar energi genom vindkraftverk. Ljud och ljus störningar samt att marken ej återställs fullt ut gör att byggnation av dessa inte kan anses som miljömässigt hållbara. Vi säger därför nej till fortsatt utveckling av vindkraft i kommunen.

  Vi ger också i uppdrag att kontroll och insatser mot bidragsfusk ska förbättras.

  För att se hela vår budget:

  Budget_kramfors_2017_SD

 • Kommunstyrelsen 2016-06-14

  Av sdkramfors den 17 juni, 2016
  0

  Tisdagen den 14e juni var det kommunstyrelse sammanträde. Då togs det beslut om tillstyrkan angående vindkraftpark på Vitberget. Sverigedemokraterna föreslog kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att inte tillstyrka etableringen av vindkraftpark på Vitberget. Efteråt så reserverade vi oss.

  Sen togs beslut om årsbudget och Sverigedemokraterna lämnade in en egen budget för Kramfors kommun som vi yrkade bifall till. Efteråt så reserverade vi oss.

  Ett annat ärende handlade om att Gudmundrå församling ansökte om bidrag till kostnader för flyktingverksamheten 2016 och 2017. Vi yrkade avslag till förslaget då detta inte kan anses vara en kommunal verksamhet eller en kommunal angelägenhet och därmed faller utanför det kommunala uppdraget. Efteråt så reserverade vi oss.

   

 • Sverigedemokraterna i Kramfors budget samt budget anförande

  Av sdkramfors den 23 juni, 2015
  0

  Måndagen den 22 juni 2015 var det Kommunfullmäktige i Kramfors. Sverigedemokraterna yrkade bifall till sin egen budget samt gick upp och höll ett anförande.

   

  Nedan syns anförandet som Sverigedemokraterna läste upp:

   

  ”Herr Ordförande,

  Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget.

  Sverigedemokraterna är ett parti som strävar efter en levande landsbygd. Och våra riktade satsningar stärker en framtid för en blomstrande närproduktion för kommunen. Vi ser att denna satsning gynnar såväl arbetstillfällen inom kommunen och närområdet, samt är gynnsamt för miljön i stort, med kortare transportsträckor.

  Inom arbetet med tillgänglighet för landsbygden ser Sverigedemokraterna att en utredning angående belysning i flerbostadsområden bör genomföras. Vi vill inte se att delar av glesbygden skall vara mörklagda under kvällar och på vinterhalvåret. Sverigedemokraterna motsätter sig ytterligare nedmonteringar av gatubelysning utan vill istället sätta upp flera. Sverigedemokraterna kommer göra allt för att stoppa centraliseringen i kommunen. Kommunen skall därför inte verka för fortsatt centralisering.

  Så länge statens fokus med invandringsmottagning inte är att hjälpa flyktingar, och så länge så kallade ”flyktingar” får permanenta uppehållstillstånd som praxis, så anser vi att Kramfors bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning och alla avtal om mottagande av så kallade ensamkommande barn. Skulle avtalen för flyktingar och ensamkommande barn brytas, vilket är den politik vi driver, innebär det en besparing på 6,85 miljoner kronor år 1 samt 13,7 miljoner kronor år 2.

  Det är en fullt rimlig bedömning att det går att spara ytterligare miljontals kronor genom att den mångkulturella ideologin och propagandan omedelbart avskaffas. Då vi i dagsläget inte har exakta siffror på detta väljer vi att inte räkna med det. 6,85 miljoner kronor är ett rimligt antagande för 2016 och troligen det dubbla 2017. En stor del av dessa kostnader ligger med all säkerhet på BAS-nämnden, och vi gör därför en minskning av BAS-nämndens budget för 2016 med 6,85 miljoner kronor.

  Sverigedemokraterna ser att kommunen är i behov av att anställa en kommunjurist. Problemet med att inte ha en kommunjurist visar sig tydligt om beslut fattas felaktigt i kommunen. Det är alltid viktigt att veta vad lagen säger kring de olika besluten som fattas inom kommunen. Därför budgeterar vi 780 000 kronor årligen för anställning av en kommunjurist.

  Sverigedemokraterna motsätter sig skolnedläggningar. Vi vill istället utveckla skolan. Och för bästa studieresultat så vill vi att storlekarna på klasserna ska hållas på en nivå med max 20 elever. Vi vill även satsa på ett ”matlyft” i skolan och vi budgeterar därför 2 miljoner kronor extra till skolmaten årligen. Bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vår vision är att skola och vård serverar bra, innehållsrik mat som är lokalproducerad. Kött där djur utsatts för onödigt lidande ska inte serveras inom skolan, kommunen skall därför inte köpa in mat som inte är laglig att producera i Sverige.

  Vi vill även satsa på våra lärare. Och anser att kommunen ska gå i täten och ge behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet om myndighetsutövning. Ge dom högre betalt, få dom att känna den yrkesstatus som dom faktiskt är värda. Samt ge dom mera befogenheter. Idag är det många lärare som får lägga ner stor tid för att försöka få ordning och reda på lektionerna. Trygghet och studiero behöver stärkas.

  Vi vill se ett ”skollyft” i Kramfors kommun och budgeterar därför 10 miljoner kronor extra årligen. Detta för att rikta mer resurser i syfte att höja kunskapsnivån hos elever i grundskolan.

  Sverigedemokraterna budgeterar 1 miljon kronor årligen för en trygghetssatsning. Till detta kopplar vi ett uppdrag om att kommunen skall anställa två bilburna ordningsvakter för att stärka tryggheten i kommunen. Kramfors kommun ska vara en kommun som det är tryggt att bo i. Man ska inte behöva känna oro för att något kommer hända en själv eller någon annan.

  Vi ser ett behov av upprustning av Herrskogs badhus. Detta ärende är viktigt att utreda hur stor kostnaden blir att renovera badhuset. Med anledning av att det i dagsläget inte finns någon beräkning av hur mycket en sådan renovering skulle kosta så har vi inte kunnat budgetera några medel för detta.

  Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av problemen i äldrevården. Rätten till bra mat är grundläggande för fortsatt bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta återuppvärmd mat.

  Sverigedemokraterna ser att kommunen genom sin landsbygd, samt grannkommuner kan få fram bra produkter till en färsk matglädje för alla som äter inom kommunens verksamheter. Vi vill se ett ”matlyft” inom äldreomsorgen och budgeterar därför 2 miljoner kronor extra för detta i en speciell årlig satsning.

  Vi tillför BAS-nämnden totalt 30 miljoner kronor extra under en treårsperiod i något vi kallar för ”äldrelyftet”, främst för att förbättra bemötandet och vårdkvaliteten i äldrevården. (år 2016: 5 miljoner kronor, år 2017: 10 miljoner kronor och år 2018: 15 miljoner kronor).

  För varje extra 5 miljoner kronor som satsas kan kommunen heltidsanställa 15 undersköterskor årligen. Med denna satsning skulle kommunen därför under en treårsperiod komma upp i 45 extra anställda undersköterskor. Vilket är en ökning med 15 nya undersköterskor varje år under perioden.

  Trygghetslarm skall vara kostnadsfritt, därför väljer Sverigedemokraterna att budgetera 1,5 miljoner kronor för att avskaffa kostnaden för trygghetslarm.

  Det är viktigt att kommunen avsätter medel för att ungdomar skall få sommarjobba. Dels för att behålla ungdomar i kommunen men även för att ungdomar skall få referenser och nyttiga erfarenheter för framtiden. Därför budgeterar Sverigedemokraterna extra medel för sommarjobb. Under en treårsperiod avsätter vi totalt 6 miljoner kronor extra för detta. (år 2016: 1 miljon kronor, 2017: 2 miljoner kronor och år 2018: 3 miljoner kronor).

  Vad gäller skattesatsen så anser Sverigedemokraterna att den skall vara oförändrad (23,14 kronor per skattekrona).

  Återigen så yrkar Sverigedemokraterna bifall till Sverigedemokraternas budget.”

  Sverigedemokraterna i Kramfors budget:

  Budget – För jobb och välfärd 2016

 


 

Vår valplattform för kommunvalet

Nu presenterar vi vår valplattform för kommunpolitiken i Kramfors. Här kan du läsa om vår syn på äldre- och handikappomsorgen, barn- och utbildning, landsbygden, vindkraften och kollektivtrafiken.

– Vår målsättning är att stärka välfärden och skapa en attraktiv kommun att leva och bo i. Vi kommer prioritera behoven inom skola, omsorg och brottsförebyggande arbete, säger Sara Seppälä, förstanamn i kommunvalet och tillägger:

– I kommunpolitiken kommer vi samarbeta med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

För vidare kontakt:
Sara Seppälä
kramfors@sd.se